PRIVĀTUMA ATRUNA

 

 1. TERMINI UN DEFINĪCIJAS
  1.   Atruna – šī Sabiedrības Privātuma atruna.
  2.   Datu subjekts (arī “jūs”) – fiziskā persona, kuras datus Sabiedrība apstrādā.
  3.   ES/EEZ – Eiropas Savienība un/vai Eiropas Ekonomikas zona.
  4.   Lietojumprogrammatūra (arī “Aplikācija” vai “Lietotne”) – Sabiedrības lietojumprogrammatūra “Dali Dali”, ko izmanto Datu subjekts.
  5.   Mājaslapa – Sabiedrības mājaslapa – https://www.dalidali.lv/
  6.   Sabiedrība (arī “mēs”) - AS Dali Dali, reģistrācijas numurs: 40203265075, juridiskā adrese: Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013, Latvija.
  7.   VDAR - Vispārējā datu aizsardzības regula.
  8.   Citiem šajā Atrunā lietotiem terminiem, kuri ir definēti VDAR 4. pantā – piem., “personas dati”, “apstrāde”, “pārzinis”, “apstrādātājs”, “saņēmējs”, “profilēšana” utt. – ir tāda pati nozīme kā noteikts minētajā pantā.
 2. ATRUNAS MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

Šīs Atrunas mērķis ir informēt Datu subjektu par Sabiedrības veikto personas datu apstrādi. Atruna ir piemērojama visos gadījumos, kad Sabiedrība apstrādā Datu subjekta personas datus (piem., Datu subjektam izmantojot Lietotni, apmeklējot Mājaslapu, sazinoties ar Sabiedrību u.tml.).

 1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI

Sabiedrība ir uzskatāma par personas datu pārzini, kas nozīmē, ka tā nosaka personas datu apstrādes nolūkus (t.i., “kāpēc” personas dati tiek apstrādāti) un līdzekļus (t.i., “kā” personas dati tiek apstrādāti. Sabiedrības kontaktinformācija: (a) e-pasta adrese: contact@dalidali.com; (b) tālruņa numurs: 80205054.

 1. PERSONAS DATU AVOTI

Ja tas ir tiesiski pamatots katrā atsevišķā gadījumā, Sabiedrība var saņemt personas datus par Datu subjektu divos veidos:

4.1.  saņemot tos tieši no Datu subjekta, galvenokārt, kad viņš/viņa:

(a)  izmanto Lietotni vai apmeklē Mājaslapu;

(b)  sazinās ar Sabiedrību (piem., telefoniski, ar Lietotnes, e-pasta, parasta pasta, sociālo tīklu un citu saziņas veidu palīdzību);

(c)   citā veidā sniedz personas datus Sabiedrībai.

4.2.  no trešajiem avotiem (piem., valsts iestādēm, kreditēšanas pakalpojuma sniedzēja u.tml.).

 1. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀSIM?

Sabiedrība galvenokārt apstrādā šādas datu kategorijas:

(a)     Pamatdati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, vecums, dzimums);

(b)     Kontaktinformācija (piem., e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīves vietas adrese);

(c)     Informācija par finansiālos statusu un nodarbinātību (piem., ienākumi, izdevumi, nodarbinātības veids);

(d)     Ar ierīci saistītie dati (piem., ierīces identifikators, ierīces modelis, operētājsistēmas versija);

(e)     Informācija par pirkumu (piem., pirkuma maksa, piešķirtais naudas apmērs, virtuālās kartiņas identifikators, pirkuma līgums, rēķini, pirkumu vēsture, veikala nosaukums, maksāšanas termiņi);

(f)      Atrašanas vieta;

(g)     Tīkla dati (source IP adrese);

(h)     Komunikācijas dati (telefoniski (NB! Visas telefonsarunas ar Sabiedrību tiek ierakstītas) vai rakstiski);

(i)       Citi personas dati, ko datu subjekts sniedz Sabiedrībai, vai ko Sabiedrība iegūst.

 

 1. KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀSIM PERSONAS DATUS?
  1.     Sabiedrība apstrādās personas datus galvenokārt šādiem nolūkiem:

(a)     Lietotnes funkcionalitātes nodrošināšana;

(b)     Saziņa ar Datu subjektu saistībā ar Lietotnes lietošanu;

(c)     Pieprasītā pakalpojuma sniegšana;

(d)     Lietotāja konta izveidošana un lietošana;

(e)     Lietotāja konta administrēšana;

(f)      Atbildes sniegšana uz Datu subjekta iesniegumu, sūdzību, lūgumu vai jautājumu;

(g)     Datu subjekta viedokļa noskaidrošana;

(h)     Saziņa ar Datu subjektu saistībā ar Lietotnes un Mājaslapas lietošanu;

(i)       Prioritāro (tuvāko/piemērotāko) veikalu meklēšana;

(j)       Sabiedrības tiesību un interešu īstenošana un aizsardzība;

(k)     Tirgus izpēte un tendenču noskaidrošana;

(l)       Prettiesisko darbību novēršana (piem., krāpšanas novēršana, īpašuma aizsardzība u.tml.);

(m)   Sabiedrības Lietotnes, Mājaslapas un ar to izmantošanu saistīto procesu uzlabošana;

(n)     Tieša mārketinga vajadzībām, piemēram: (1) komerciālo paziņojumu sūtīšanai (piem., atkarībā no Datu subjekta izvēles, sūtot aktuālo informāciju par pakalpojumiem, īpašiem piedāvājumiem utt. uz Datu subjekta e-pastu un/vai tālruņa numuru, veicot zvanus, komunicējot ar Datu subjektu ar sociālo tīklu kā arī citu komunikācijas kanālu starpniecību); (2) klientu lojalitātes pasākumu organizēšana (tai skaitā loteriju organizēšana); (3) tārgetēšanas stratēģiju, sīkdatņu un līdzīgo tehnoloģiju izmantošana; (4) klientu grupu izvērtēšana un izpēte; (5) potenciālo klientu uzrunāšana un/vai pakalpojumu piedāvāšana, izmantojot citus informācijas/komunikācijas kanālus (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, sociālo tīklu, pasta, interneta, meklēšanas vietņu, blogu, salīdzināšanas vietņu u.c. kanālu starpniecību.);

(o)     Lietotāju datu bāzes izveidošana un citi administratīvie nolūki;

(p)     Normatīvajos tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde;

(q)     Atbilžu sniegšana uz kompetentu valsts iestāžu pieprasījumiem;

(r)      Prasības celšana, uzturēšana, izpilde;

 

(s)      Izpēte, analītika un statistika;

(t)      Sabiedrības pakalpojuma sniegšanas kvalitātes/efektivitātes uzlabošana;

(u)     Pakalpojuma problēmu un traucējumu novēršana;

(v)     Klientu apmierinātības novērtēšana;

(w)   Datu subjektu sūdzību izskatīšana; Sūdzību reģistra izveidošana;

(x)     Drošības (tai skaitā informācijas un kiberdrošības) nodrošināšana, īpašuma aizsardzības un noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana;

(y)     Zvanu satura kvalitātes kontrole, apkalpošanas kvalitātes kontrole; Pierādījumu saglabāšana (par sniegtās informācijas pareizību; darbinieka kompetenci, utt.).

6.2.         Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt personas datus arī citiem nolūkiem, kas nav minēti iepriekšējā punktā, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.

 

 1. BALSTOTIES UZ KĀDIEM TIESISKIEM PAMATIEM PERSONAS DATI TIKS APSTRĀDĀTI?
  1.   Tas, uz kāda tiesiskā pamata mēs apstrādāsim jūsu Personas datus ir atkarīgs no tā, kāda veida Personas dati tiek apstrādāti un kādiem mērķiem.
  2.   Galvenokārt mēs apstrādāsim jūsu personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem: (a) jūsu piekrišana (gadījumos, kad tā ir nepieciešama, piem., sūtot jums komerciālos paziņojumus); (b) Dali Dali Aplikācijas lietošanas noteikumu vai citas vienošanās noslēgšana un izpilde;  (c) mūsu juridiskā pienākuma izpilde (piem., nodrošināt apstrādes drošību); (d) apstrāde ir nepieciešama personas vitāli svarīgu interešu aizsardzībai; (e) apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (piem., prasības celšana un uzturēšana, drošības nodrošināšana, iekšējie administratīvie nolūki u.tml.).

 

 1. SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS UN PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA ĀRPUS ES/EEZ
  1.     Ja tas ir tiesiski pamatots katrā atsevišķā gadījumā, personas dati var tikt nodoti šādām saņēmēju kategorijām:

(a)       Sabiedrības darbinieki un amatpersonas;

(b)       Sabiedrības pakalpojumu sniedzēji (apstrādātāji un citi pārziņi), piem., informācijas glabāšanas pakalpojumu sniedzējs, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumu sniedzējs u.tml.

(c)        Valsts iestādes, piem., Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts ieņēmumu dienests, Datu valsts inspekcija, Valsts policija u.tml.;

(d)       Citi saņēmēji, kam ir tiesības saņemt personas datus (piem., caur Lietotni piesaistītie kredīta devēji, virtuālo norēķinu karšu izsniedzēji u.tml.).

8.2.    Mēs galvenokārt apstrādājam personas datus ES/EEZ teritorijā. Taču, apstrādes procesā (piem., Sabiedrībai izmantojot kādu pakalpojumu), personas dati var tikt nodoti saņēmējam ārpus ES/EEZ. Šajā gadījumā Sabiedrība nodrošina, ka tiek ievērotas VDAR prasības par personas datu nosūtīšanu ārpus ES/EEZ. Detalizētākā informācija par personas datu nodošanu ir pieejama, vēršoties pie Sabiedrības, izmantojot šajā dokumentā norādīto kontaktinformāciju.

 

 1. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Mēs glabāsim personas datus saskaņā ar mūsu datu glabāšanas politiku. Glabāšanas periods galvenokārt ir atkarīgs no attiecīgās personas datu kategorijas un apstrādes mērķa. Attiecībā uz dažām personas datu kategorijām glabāšanas periodi ir noteikti piemērojamos normatīvajos tiesību aktos (piemēram, nodokļu jomā, patērētāju tiesību aizsardzības jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā u.tml.). Citos gadījumos, kad glabāšanas periods nav noteikts normatīvajos aktos, Sabiedrība noteic glabāšanas periodu pati, ņemot vērā VDAR noteiktos personas datu apstrādes principus. Piemēram, ilgāks glabāšanas termiņš var tikt noteikts, ja personas dati ir nepieciešami mūsu leģitīmo interešu īstenošanai, piem., palīdzot mums atbildēt uz klientu sūdzībām, novērst noziedzīgus nodarījumus, atbildēt uz valsts iestāžu pieprasījumiem utt. Glabāšanas perioda beigās personas dati tiks dzēsti vai neatgriezeniski anonimizēti.

 

 1. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
  1. VDAR piešķir Datu subjektam vairākas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, proti:

(a)  Tiesības piekļūt saviem personas datiem;

(b)  Tiesības labot personas datus;

(c)   Tiesības dzēst personas datus;

(d)  Tiesības prasīt apstrādes ierobežošanu;

(e)  Tiesības iebilst pret apstrādi;

(f)   Tiesības uz personas datu pārnesamību;

(g)  Tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, ja tā tiek izmantota kā apstrādes tiesiskais pamatojums (NB! Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumīgumus, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana).

10.2. Jums jāņem vērā, ka iepriekš minētās tiesības nav absolūtas. Proti, VDAR un citi piemērojamie tiesību akti noteic arī ierobežojumus un izņēmumus no minētajām tiesībām.

10.3. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības Datu subjektam ir jāvēršas pie Sabiedrības vienā no šādiem veidiem:

(a)  Nosūtot pašrocīgi parakstītu iesniegumu uz Sabiedrības juridisko adresi; vai

(b)  Nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz Sabiedrības e-pastu, kas norādīts šajā dokumentā.

10.4. Ja Sabiedrībai ir pamatotas šaubas par fiziskās personas identitāti, kura iesniedz pieprasījumu par iepriekš minēto tiesību īstenošanu,  Sabiedrība var prasīt, lai tiktu sniegta papildu informācija, kas vajadzīga Datu subjekta identitātes apstiprināšanai.

 

 1. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

Sabiedrība cer atrisināt jebkuru strīdu draudzīgā veidā un sagaida, ka Datu subjekts sākumā vērsīsies pie Sabiedrības, ja viņš/viņa uzskata, ka apstrāde neatbilst VDAR un/vai citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību. Tomēr Datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja uzskata, ka Sabiedrības veiktā apstrāde ir pretrunā ar VDAR un/vai citiem personas datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

 

 1. PIENĀKUMS SNIEGT PERSONAS DATUS

Tas, vai Datu subjektam ir tiesības vai pienākums sniegt personas datus ir galvenokārt atkarīgs no apstrādes mērķa. Piemēram, jūs varat brīvi izvēlēties, vai izmantot Sabiedrības Lietotni vai Mājaslapu, taču šajā gadījumā personas datu sniegšana būs obligāta, lai izmantotu caur Lietotni un/vai Mājaslapu piedāvātos pakopojumus, citādi Sabiedrība nespēs šo pakalpojumu nodrošināt. Pierakstīšanās jaunumu saņemšanai no Sabiedrības vienmēr ir brīvprātīga un balstīta uz jūsu piekrišanu, kuru jūs varat vienmēr mainīt vai atsaukt.

 

 1. AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN PROFILĒŠANA

Sabiedrība nepieņem automatizētus lēmumus, kuri attiecībā uz Datu subjektu rada tiesiskās sekas vai līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Datu subjektu. Sabiedrība var veikt profilēšanu mārketinga vajadzībām vai ar nolūku personalizēt Datu subjektam Lietotnē vai Mājaslapā atspoguļotus piedāvājumus.

 

 1. PAROLE UN PIEKĻUVE KONTAM
  1. Izveidojot lietotāja kontu Lietotnē vai Mājaslapā, Datu subjektam ir pienākums izveidot drošu paroli. Datu subjekts nav tiesīgs izpaust šo paroli nevienai trešajai personai. Datu subjektam ir pienākums nomainīt paroli, ja viņam/viņai ir aizdomas, ka to ir uzzinājusi trešā persona.
  2. Minēto lietotāja kontu drīkst lietot tikai pats Datu subjekts savām vajadzībām.

 

 1. IZMAIŅAS

Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji veikt izmaiņas šajā Atrunā. Izmaiņas stājas spēkā dienā, kad atjaunināta Atruna ir publicēta Lietotnē vai Mājaslapā. Būtisku izmaiņu gadījumā Datu subjekts tiks informēts par tām, izmantojot Sabiedrībai pieejamo kontaktinformāciju.

1