Dali Dali aplikācijas lietošanas noteikumi

Šie Dali Dali aplikācijas lietošanas noteikumi ir līgums starp AS “Dali Dali”, reģ. nr. 40203265075, juridiskā adrese Skanstes ielā 52, Rīga, LV-1013 ( turpmāk tekstā arī – “Dali Dali”) un Jums (turpmāk tekstā arī – “Aplikācijas lietotājs”), kad izmantojat Dali Dali pakalpojumus un funkcijas Dali Dali aplikācijā, kā aprakstīts šajos noteikumiem, kas laiku pa laikam var tikt mainīti.

1.     Noteikumos lietotie termini un to skaidrojums

1.1.      Aplikācija – Dali Dali izstrādātā lietojumprogrammatūra (mobilā aplikācija) bezskaidrās naudas norēķinu veikšanai, kuru izmantojot, Aplikācijas lietotājs var veikt samaksu par precēm/pakalpojumiem Tirgotāja preču pārdošanas/pakalpojumu sniegšanas vietās, filiālēs un/vai interneta vietnēs.

1.2.      Aplikācijas lietotājs – fiziska persona, kura ir veikusi E-identifikāciju Aplikācijā, lai Aplikācijā iegādātos preces/pakalpojumus.

1.3.      Biometriskais autentifikators – Aplikācijas lietotāja unikāls autentifikators, kas balstīts uz cilvēka unikāliem fiziskiem rādītājiem vai īpašībām, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar pirksta nospieduma vai sejas digitālā attēla identifikāciju, kas ir reģistrēta Aplikācijas lietotāja Mobilajā ierīcē.

1.4.      E-identifikācija – Aplikācijas lietotāja unikāla identifikācija Aplikācijā, izmantojot tiešu vai pastarpinātu savienojumu ar Aplikācijas lietotāja bankas internetbanku, vai citu informācijas tehnoloģiju risinājumu, kas elektroniskajā vidē pārbauda Aizņēmēja identitāti.

1.5.      Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – Eiropas standartizētās informācijas lapa, kura ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 691, un kuru Kredīta devējs nodrošina Aplikācijas lietotājam pirms viņš ir uzņēmies kreditēšanas līguma saistības vai piekritis kādam konkrētam Kredīta devēja piedāvājumam, tajā iekļaujot detalizētu informāciju par Aplikācijas lietotāja izvēlēto patērētāja kreditēšanas produktu, ņemot vērā Aplikācijas lietotāja vēlmes un sniegto informāciju par viņa ienākumiem.

1.6.      Klienta profils – Aplikācijas lietotāja personīgā darba vieta Dali Dali Aplikācijā, kas tiek izveidota pēc Aplikācijas lietotāja reģistrācijas Dali Dali Aplikācijā un ir pastāvīgi pieejama Aplikācijas lietotājam pēc autorizēšanās Dali Dali Aplikācijā. Informācija ir pieejama tikai katram Aplikācijas lietotājam par sevi.

1.7.      Kredīts – naudas līdzekļi, kas tiks izmantoti, lai norēķinātos par Aplikācijas lietotāja iegādājamajām precēm un/vai pakalpojumiem pie Tirgotāja, kurus Kredīta devējs aizdod Aplikācijas lietotājam saskaņā ar starp Aplikācijas lietotāju un Kredīta devēju noslēgtā Kredīta līguma noteikumiem.

1.8.      Kredīta devējs – Latvijā licencēts patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējs SIA “Finanza”, reģ. nr. 40103413280, juridiskā adrese: Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013, licences numurs: NK-2016-049.

1.9.      Kredīta līgums – Starp Aplikācijas lietotāju un Kredīta devēju elektroniskā formā noslēgtais kredītlīnijas līgums.

1.10.   Maksājumu karte – Dali Dali Aplikācijā Aplikācijas lietotājam izdota vienreizējas lietošanas virtuālā VISA Classic maksājumu karte, kuru izdevis Wallester un kuru var izmantot, lai iepirktos jebkurā Tirgotāja veikalā klātienē vai internetā. Katru Maksājumu karti ir tiesības lietot tikai Aplikācijas lietotājam, tikai vienu reizi, un tikai Aplikācijas lietotāja izvēlētajā veikalā/interneta vietnē; tās derīguma termiņš beidzas pēc 24 stundām.

1.11.   Mobilā ierīce – Aplikācijas lietotāja personīgā mobilā ierīce, piemēram, mobilais telefons, planšete vai cita pārnēsājama ierīce, kas aprīkota ar interneta pieslēgumu, un kas strādā ar operētājsistēmu iOS11, Android 5.0 vai jaunāku attiecīgās operētājsistēmas versiju, un kuru Aplikācijas lietotājs ir reģistrējis Dali Dali Aplikācijā.

1.12.   Mobilais paziņojums – paziņojuma veids, kas tiek nogādāts Mobilai ierīcei ar Aplikācijas starpniecību skaņas vai ekrāna teksta brīdinājuma vai emblēmas formā (push notification).

1.13.   Noteikumi – šie Dali Dali Aplikācijas lietošanas noteikumi.

1.14.   PIN kods – Aplikācijas lietotāja izveidots un tikai Aplikācijas lietotājam zināms verifikācijas kods Mobilajā ierīcē, kas jāizveido, veicot pirmo pirkumu Aplikācijā, un kas turpmāk nodrošina Aplikācijas lietotāja identifikāciju autentificējoties un/vai apstiprinot darījumus Aplikācijā.

1.15.   Privātuma politika – dokuments, ar kuru Aplikācijas lietotājs tiek informēts par Dali Dali/Kredīta devēja veikto personas datu apstrādi. Privātuma politika ir piemērojama visos gadījumos, kad Dali Dali/Kredīta devējs apstrādā Aplikācijas lietotāja personas datus.

1.16.   Tirgotājs – komersants, kas pieņem Maksājumu karti kā maksāšanas līdzekli par precēm un/vai pakalpojumiem.

1.17.   Wallester – Licencēta maksājumu iestāde AS Wallester, reģ. nr. 11812882, juridiskā adrese F.R. Kreutzwaldi tn 4, 10120 Tallinn, Igaunija, kas nodrošina maksājumu pakalpojumus Dali Dali Aplikācijā.

2.     Vispārīgie Aplikācijas lietošanas noteikumi

2.1.      Šie Noteikumi nosaka Aplikācijas lietošanas kārtību.

2.2.      Aplikācijas lietotājs pilnībā piekrīt šiem Noteikumiem un atzīst tos sev par saistošiem ar brīdi, kad tos ir apstiprinājis Klienta profila izveides laikā.

2.3.      Aplikācijas lietotājam ar izveidotu Klienta profilu vienmēr ir pienākums pirms Aplikācijas lietošanas iepazīties ar aktuālo Noteikumu redakciju, kas pieejama Klienta profilā.

2.4.      Aplikācijas lietotājs ar izveidotu Klienta profilu, katru reizi izmantojat Aplikāciju, pieņem šo noteikumu aktuālo versiju, kas pieejama Klienta profilā.

2.5.      Dali Dali ir tiesības jebkurā laikā papildināt Aplikāciju ar jauniem pakalpojumiem, kā arī daļēji vai pilnīgi pārtraukt atsevišķus pakalpojumus Aplikācijā bez Aplikācijas lietotāja piekrišanas.

2.6.      Ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, Dali Dali negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par Aplikācijas nepārtrauktu darbību un pieejamību Noteikumos aprakstīto darbību veikšanai.

3.     Klienta profila izveidošana

3.1.      Lai izveidotu Klienta profilu, Aplikācijas lietotājs veic šādas darbības:

3.1.1.      lejupielādē un uzstāda savā Mobilajā ierīcē Aplikāciju;

3.1.2.      norāda savu tālruņa numuru;

3.1.3.      saņemot no Dali Dali uz norādīto tālruņa numuru unikālu apstiprinājuma kodu, atkarībā no operētājsistēmas, kura tiek izmantota, attiecīgajā Mobilajā ierīcē pašrocīgi ievada to Aplikācijas attiecīgajā dialoga logā vai arī operētājsistēma veic koda automātisku ievadīšanu Aplikācijas attiecīgajā dialogā;

3.1.4.      iepazīstas un apstiprina, ka piekrīt Aplikācijas lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, kā arī norāda - piekrīt vai nepiekrīt saņemt komerciālus paziņojumus, īpašus piedāvājumus un citu vērtīgu informāciju no Dali Dali un citiem uzņēmumu grupā ietilpstošajiem uzņēmumiem. Dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukšanai Klienta Profilā;

3.1.5.      norāda savu e-pasta adresi;

3.1.6.      saņemot no Dali Dali uz norādīto e-pasta adresi unikālu apstiprinājuma saiti, apstiprina savu personīgo e-pasta adresi, nospiežot uz tās;

3.1.7.      veic E-identifikāciju;

3.1.8.      izveido PIN kodu, kā arī, ja Mobilā ierīce to atbalsta, aktivizē Biometriskā autentifikatora izmantošana, turpmākai Aplikācijas lietotāja identifikācijai

3.2.      Izveidojot Klienta profilu, Aplikācijas lietotājam ir iespēja saņemt unikālas atlaides un piedāvājumus, kā arī personalizēt savu pārlūkošanu Aplikācijā.

4.     Kredīta pieteikšana un pirkuma veikšana (klātienē veikalā vai tiešsaistē)

4.1.      Lai Aplikācijas lietotājs varētu pieteikties Kredītam, izmantojot Aplikāciju, Aplikācijā ir jāveic šādas darbības:

4.1.1.      jānorāda summa, par kādu vēlas iepirkties pie izvēlētā Tirgotāja;

4.1.2.      jāizvēlas Tirgotājs, no kura vēlas iegādāties preci un/vai pakalpojumu;

4.1.3.      jāizvēlas sev vēlamo Kredīta atmaksas termiņu – 3, 6, 12, 18 vai 24 mēnešus;

4.1.4.      lai Kredīta devējs spētu izvērtēt Aplikācijas lietotāja maksātspēju:

4.1.4.1. jānorāda informācija par saviem ikmēneša ienākumiem un izdevumiem,

4.1.4.2. jāatzīmē, vai Aplikācijas lietotājs piekrīt, ka Kredīta devējs saņem un turpmāk apstrādā Aplikācijas lietotāja personas datus saskaņā ar Kredīta devēja Privātuma politiku;

4.1.5.      jāiepazīstas un jāpiekrīt Kredīta devēja līguma un Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas noteikumiem, kā arī Kredīta devēja privātuma politikai;

4.1.6.      jāapliecina, ka Kredīts tiks izmantots tikai savām vajadzībām;

4.1.7.      jāapliecina, ka ne Aplikācijas lietotājs, ne kāds no Aplikācijas lietotāja ģimenes locekļiem nav uzskatāms par politiski nozīmīgām personām (piemēram, valsts iestādes vai valsts uzņēmuma vadītājs, deputāts, ministrs, tiesnesis).

4.2.      Kredīta devējs izvērtēs Kredīta pieteikumu un pieņems lēmumu par tā apstiprināšanu vai noraidīšanu.

4.3.      Kredīta devējs ir tiesīgs atteikties no Kredīta piedāvājuma izteikšanas Aplikācijas lietotājam bez pienākuma atteikumu paskaidrot.

4.4.      Lai elektroniski parakstītu Kredīta līgumu, Aplikācijas lietotājam Aplikācijā jāapstiprina Kredīta devēja piedāvājums.

4.5.      Pēc tam, kad Aplikācijas lietotājs ir elektroniski apstiprinājis/parakstījis Kredīta līgumu, Aplikācijā Aplikācijas lietotājam tiks izveidota Maksājumu karte ar Aplikācijas lietotājam pieejamo Kredītu, kuru var izmantot tikai Aplikācijas lietotāja izvēlētajā veikalā/interneta vietnē. Aplikācijas lietotājs apliecina savu izpratni, ka starp Aplikācijas lietotāju un Kredīta devēju tiek noslēgts distances līgums.

4.6.      Lai apstiprinātu maksājumu ar Maksājumu karti interneta vietnē, pirkuma veikšanas brīdī Aplikācijas lietotājam papildus Maksājumu kartes datu ievadei ir jāievada unikālā parole, kas tiek piešķirta vienlaicīgi ar Maksājumu karti, kā arī jāapstiprina darījums, pieprasot verifikācijas kodu uz savu tālruņa numuru un ievadot to apstiprinājuma logā.

4.7.      Aplikācijas lietotājs ir saņēmis Kredītu, kad Aplikācijas lietotājs, izmantojot Maksājumu karti, ir veicis samaksu par precēm/pakalpojumiem Tirgotāja preču pārdošanas/pakalpojumu sniegšanas vietā, filiālē un/vai interneta vietnē. Kredīta devējs nosūta apstiprināto Kredīta līgumu uz Aplikācijas lietotāja norādīto e-pastu.

4.8.      Aplikācijas lietotājam Kredīta atmaksa un ar to saistītie citi maksājumi jāveic saskaņā ar Kredīta līguma noteikumiem. Visa informācija par veicamajiem maksājumiem Aplikācijas lietotājam vienmēr ir pieejama Klienta profilā un Kredīta līgumā.

4.9.      Kredīta automātiskai atmaksai Aplikācijas lietotājs Klienta profilā var pievienot savu personīgo maksājumu karti, kas izdota uz Aplikācijas lietotāja vārda.

4.10.   Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar Kredītu, Aplikācijas lietotājam jāvēršas pie Kredīta devēja, ar kuru ir noslēgts Kredīta līgumu. Kredīta devēja kontaktinformācija vienmēr pieejama Kredīta līgumā.

4.11.   Aplikācijas lietotāja un Tirgotāja attiecības preču vai pakalpojumu iegādei regulē to savstarpējās darījumu attiecības, tādēļ Aplikācijas lietotājs un Tirgotājs ir savstarpēji atbildīgi par normatīvo aktu piemērošanu (nodokļi, distances līguma prasības, patērētāju tiesību aizsardzības prasības u.c.)

4.12.   Dali Dali un Kredīta devējs neatbild par Tirgotāju piedāvāto preču un pakalpojumu kvalitāti un/vai kvantitāti. Visas pretenzijas par preču vai pakalpojumu saņemšanu, to kvalitāti, kvantitāti vai atbilstību līguma noteikumiem Aplikācijas lietotājam ir jāiesniedz preču vai pakalpojumu Tirgotājiem.

4.13.   Dali Dali un Kredīta devējs neatbild par nenotikušu darījumu, nesaņemtu pakalpojumu vai preci kādas trešās personas vainas dēļ.

5.     Pirkuma veikšana (klātienē veikalā vai tiešsaistē) bez Kredīta pieteikšanas

5.1.      Lai Aplikācijas lietotājs varētu izmantotu Tirgotāju īpašos Dali Dali klientu piedāvājumus un  veiktu samaksu Tirgotājam par iegādātām precēm un/vai pakalpojumiem bez Kredīta pieteikšanas, Aplikācijā ir jāveic šādas darbības:

5.1.1.      Jāizveido Klienta profils atbilstoši Noteikumu 3. punktam;

5.1.2.      jāpievieno savā Klienta profilā savu personīgo maksājumu karti (VISA vai MasterCard), kas izdota uz Aplikācijas lietotāja vārda.

5.1.3.      Klienta profilā kā primāro maksāšanas līdzeklis jāatzīmē savu personīgo maksājumu karti.

5.2.      Ar mērķi novērst krāpniecības risku, Dali Dali ir tiesīgi pieprasīt Aplikācijas lietotāja maksājuma kartes pārbaudi, Aplikācijas lietotājam pārskaitot 0.01 EUR samaksu vai veicot atkārtotu E-identifikāciju.

5.3.      Aplikācijas lietotājam ir iespēja pievienot savam Klienta profilam vienas savas maksājumu kartes datus.

6.     Aplikācijas lietotāja apliecinājumi un pienākumi

6.1.      Aplikācijas lietotājs sniedz šādus apliecinājumus, kuriem jābūt spēkā esošiem un patiesiem Aplikācijas izmantošanas laikā:

6.1.1.      Aplikācijas lietotājs ir attiecīgās Mobilās ierīces, uz kuras tiek lejupielādēta Aplikācija, tiesisks valdītājs;

6.1.2.      Aplikācijas lietotājs ir reģistrētā Tālruņa numura tiesisks turētājs;

6.1.3.      Aplikācijas lietotājs ir rīcībspējīgs un Aplikācijas lietošanas brīdī neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu ietekmē;

6.1.4.      Aplikācijas lietotājs neizmanto un neizmantos, kā arī savu iespēju robežās nodrošinās, ka trešās personas neizmanto un neizmantos Aplikāciju pretlikumīgu mērķu sasniegšanai, tajā skaitā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai vai terorisma finansēšanai.

6.2.      Papildus 6.1.punktā minētajiem Aplikācijas lietotāja apliecinājumiem Aplikācijas lietotājs sniedz šādus apliecinājumus, kuriem jābūt spēkā esošiem un patiesiem Aplikācijas izmantošanas un Kredīta pieteikuma iesniegšanas laikā:

6.2.1.      Aplikācijas lietotājs ir vecumā no 20 līdz 75 gadiem;

6.2.2.      Aplikācijas lietotāja pastāvīgā deklarētā dzīves vieta ir Latvijas Republikā;

6.2.3.      Aplikācijas lietotājs ir Latvijas Republikas nodokļu maksātājs (rezidents);

6.2.4.      Aplikācijas lietotājam ir atvērts konts kādā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kurā esošajiem naudas līdzekļiem Aplikācijas lietotājs ir tiesīgs brīvi rīkoties;

6.2.5.      Aplikācijas lietotājs ir patiesais labuma guvējs (proti, Aplikācijas lietotājs rīkojas tikai savā vārdā, labā un interesēs)

6.2.6.      Aplikācijas lietotājam nav kavētu aizdevuma maksājumu vai pārkāptu parādsaistību;

6.2.7.      Aplikācijas lietotājam ir spēja atmaksāt pieteikto Kredītu;

6.2.8.      Aplikācijas lietotājs nav Latvijas Republikas nacionālo vai starptautisko sankciju subjekts.

6.3.      Aplikācijas lietotājam ir aizliegts:

6.3.1.      izmantot aplikāciju pretēji Noteikumos noteiktajam;

6.3.2.      dekonstruēt, dekompilēt vai izjaukt Aplikāciju;

6.3.3.      sadalīt vai atdalīt Aplikācijas sastāvdaļas, tajā skaitā, bet ne tikai, ar mērķi darbināt tās uz dažādām datortehnikas vienībām vai programmām, vai nodot citām personām;

6.3.4.      noņemt vai izmainīt Aplikācijas marķējumu vai paziņojumus, tajā skaitā, bet ne tikai, norādi uz Dali Dali kā aplikācijas īpašnieku;

6.3.5.      veikt darbības, kuras varētu negatīvi ietekmēt Dali Dali darbību, tajā skaitā, bet ne tikai, radot Dali Dali zaudējumus;

6.3.6.      izmantot Aplikāciju prettiesiskiem mērķiem.

6.4.      Aplikācijas lietotājam iespēju robežās ir pienākums nodrošināt, ka arī citas personas neveic 6.3.punktā uzskaitītās darbības, bet ja kāda persona šādas darbības veic un ja par to kļūst zināms Aplikācijas lietotājam, nekavējoties par to informēt Dali Dali.

6.5.      Aplikācijas lietotājs vienmēr ir atbildīgs par Dali Dali un Kredīta devējam sniegto datu pareizību.

7.     Aplikācijas lietotāja autentifikācija, darījumu apstiprināšana un citi drošības pasākumi

7.1.      Katru reizi, uzsākot Aplikācijas lietošanu, kā arī gadījumā, kad Aplikācija ir atradusies dīkstāvē vismaz 15 minūtes, Aplikācijas lietotājam ir jāveic atkārtota autentifikācija, izmantojot PIN kodu vai Biometrisko autentifikatoru.

7.2.      Visi darījumi Aplikācijā, kas ir apstiprināti Klienta profilā, ir saistoši Aplikācijas lietotājam.

7.3.      Tiek prezumēts, ka visas Aplikācijā veiktās darbības ir paša Aplikācijas lietotāja veiktās darbības.

7.4.      Aplikācijas lietotājam ir jāaizsargā pieeju savai Mobilajai ierīcei, un jānodrošina, ka trešajām personām piekļuve nav iespējama.

7.5.      Dali Dali nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Aplikācijas lietotājam vai kādai trešajai personai Aplikācijas lietotāja E-identifikācijas līdzekļa, PIN koda vai Biometriskā autentifikatora nesankcionētas izmantošanas gadījumā.

7.6.      Aplikācijas lietotājs apņemas izmantot Aplikāciju tikai personīgi, neizpaust PIN kodu un nodrošināt, lai E-identifikācijas dati nenonāktu trešo personu rīcībā.

7.7.      Aplikācijas lietotājs nodrošina, ka pirms Biometrisko autentifikatoru lietošanas aktivizācijas Mobilajā lietotnē, Mobilajā ierīcē ir saglabāti tikai attiecīgā Aplikācijas lietotāja Biometriskie autentifikatori, un citu personu Biometriskie autentifikatori, kas varētu būt reģistrēti Aplikācijas lietotāja ierīcē, tiek dzēsti.

7.8.      Autentifikācija, izmantojot Biometrisko autentifikatoru, tiek veikta, izmantojot Mobilās ierīces ražotāja tehnoloģiju, līdz ar ko, Dali Dali neapstrādā un neuzglabā Aplikācijas lietotāja biometrisko informāciju.

7.9.      Aplikācijas lietotājam ir pienākums nodrošināt, ka trešās personas neiegūst iespēju izmantot Aplikācijas lietotāja reģistrēto e-pasta adresi.

7.10.   Aplikācijas lietotājs ir atbildīgs par savas Mobilās ierīces un pieslēgumu drošību.

7.11.   Aplikācijas lietotājs piekrīt tam, ka jebkādu pieejas datu (E-identifikācijas datu, PIN koda vai Biometriskā autentifikatora datu) vai Mobilās ierīces nozaudēšanas vai paviršas glabāšanas gadījumā, Dali Dali un Kredīta devējs neatbild ne par kādām no tā izrietošajām sekām un iespējamajiem zaudējumiem.

8.     Saziņas veidi

8.1.      Ja vien Noteikumos nav noteikts citādāk, Dali Dali paziņojumus un jebkuru citu informāciju iesniedz Aplikācijas lietotājam pēc savas izvēles, izmantojot vienu no šādām metodēm: nosūtot uz reģistrēto tālruņa numuru SMS veidā, nosūtot uz apstiprināto e-pasta adresi elektroniskā veidā, vai ar Mobilās lietotnes starpniecību Mobilā paziņojuma veidā.

8.2.      Mobilo paziņojumu saņemšanai Aplikācijas lietotājam ir jāaktivizē šī iespēja Aplikācijā. Dali Dali ir tiesības nosūtīt paziņojumus, kas ir Aplikācijas funkcionalitātes sastāvdaļa, kuru saņemšanai Aplikācijas lietotājam nav atsevišķi jāpiesakās.

9.     Klienta profila bloķēšana un dzēšana

9.1.      Aplikācijas lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī dzēst Aplikāciju.

9.2.      Aplikācijas lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī dzēst savu Klienta profilu, Aplikācijā sazinoties ar Dali Dali klientu apkalpošanas nodaļu.

9.3.      Aplikācijas vai Klienta profila dzēšana neatbrīvo Aplikācijas lietotāju no saistībām pret Kredīta devēju, ja starp pusēm ir ticis noslēgts Kredīta līgums.

9.4.      Gadījumā, ja Aplikācijas lietotājs ir dzēsis Klienta profilu, lai to atsāktu izmantot, ir nepieciešams atkārtoti veikt Noteikumu 3. punktā minētās darbības.

9.5.      Aplikācijas lietotājam ir pienākums nekavējoties bloķēt Klienta profilu gadījumā, ja:

9.5.1.      Aplikācijas lietotāja PIN kods kļuvis zināms vai varējis kļūt zināms trešajai personai vai trešās personas ir ieguvušas piekļuvi Aplikācijas lietotāja Mobilās ierīces biometrijas iestatījumiem, kas sniedz iespēju autorizēt Aplikācijas lietotāja darbības Aplikācijā;

9.5.2.      Aplikācijas lietotāja Klienta profils ir kļuvis vai varētu kļūt pieejams trešajai personai, tajā skaitā, bet ne tikai prettiesiskas rīcības dēļ;

9.5.3.      Aplikācijas lietotāja Mobilā ierīce, tajā skaitā, bet ne tikai nozaudēšanas, nolaupīšanas vai citādas prettiesiskas rīcības dēļ, ir vai varētu būt kļuvusi pieejama trešajai personai;

9.5.4.      notikusi vai pastāv pamatotas aizdomas, ka varētu būt notikusi vai varētu notikt Aplikācijas neautorizēta lietošana vai Aplikācijas lietošana krāpnieciskos nolūkos.

9.6.      Dali Dali ir tiesības bloķēt Aplikācijas lietotāja Klienta profilu pēc savas iniciatīvas gadījumā, ja:

9.6.1.      Dali Dali rodas aizdomas par Aplikācijas neautorizētu lietošanu vai lietošanu prettiesiskiem mērķiem, tajā skaitā, bet ne tikai, ja Dali Dali ir aizdomas, ka Aplikācijas lietotāja E-identifikācijas līdzekli izmanto trešās personas, Aplikācijas lietotāja PIN kods kļuvis zināms vai varējis kļūt zināms trešajām personām, vai arī Aplikācijas lietotāja Mobilā ierīce nonāca vai varēja nonākt trešo personu rīcībā, tajā skaitā, bet ne tikai, ja veicot Aplikācijas lietotāja autentifikāciju, vai arī atsevišķa darījuma autorizēšanu PIN kods ticis ievadīts nepareizi 3 (trīs) reizes pēc kārtas;

9.6.2.      tas nepieciešams, lai nodrošinātu Aplikācijas lietotāja un/vai citu Aplikācijas lietotāju un to veikto darījumu drošību, neaizskaramību, konfidencialitāti, kā arī lai novērstu iespējamos zaudējumus Dali Dali, Aplikācijas lietotājam vai citiem Pircējiem;

9.6.3.      tas nepieciešams, lai nodrošinātu Aplikācijas drošību;

9.6.4.      Aplikācijas lietotājs pārkāpj Noteikumus.

9.7.      Gadījumā, ja Dali Dali  ir bloķējis Klienta profilu saskaņā ar Noteikumu 9.6 punktu, tad Dali Dali par to informē Aplikācijas lietotāju, nosūtot paziņojumu uz Aplikācijas lietotāja apstiprināto e-pasta adresi elektroniskā veidā, izņemot gadījumus, kad informācijas sniegšana apdraudētu objektīvi pamatotus drošības apsvērumus vai ir aizliegta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

9.8.      Dali Dali neatbild par Aplikācijas lietotāja zaudējumiem, kas radušies Aplikācijas lietotāja Klienta profila bloķēšanas/dzēšanas rezultātā, kura notikusi Noteikumos paredzētajā kārtībā.

10.  Personas datu apstrāde

10.1.   Personu datu apstrāde tiek nodrošināta saskaņā ar Dali Dali Privātuma atrunas noteikumiem, kas pieejami Aplikācijā Klienta profilā.

10.2.   Kredīta devējs nodrošina Kredīta pieteikuma datu apstrādi saskaņā ar Kredīta devēja Privātuma politiku, kura pieejama Aplikācijā Klienta profilā.

11.  Dažādi noteikumi

11.1.   Aplikācijas lietotājam ir likumā paredzētas tiesības atteikties no preču iegādes līguma saskaņā ar, un attiecībā uz precēm, kas uzskaitītas Direktīvā 2011/83/EU, 14 dienu laikā no pasūtīšanas datuma, nenorādot nekādus iemeslus. Ja Aplikācijas lietotājs vēlas atteikties no šādām precēm, Aplikācijas lietotājs ir tiesīgs vai nu (i) izmantot atteikuma formas paraugu, kas pieejams Tirgotāja mājas lapā, vai (ii) sniegt jebkādu citu neatsaucamu paziņojumu par savu lēmumu atteikties no šādām precēm, sazinoties ar Tirgotāju.

11.2.   Dali Dali pieder visas tiesības uz Aplikāciju, tajā skaitā, bet ne tikai, īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma personiskās un mantiskās tiesības.

11.3.   Aplikācijas lietotājam netiek piešķirtas nekādas tiesības uz preču zīmēm, dizainiem un / vai patentiem, kas saistīti ar Aplikāciju, vai tiesības reģistrēt vai iesnieg reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz minētajām preču zīmēm, dizainiem un / vai patentiem savā vai citu personu vārdā.

12.  Uzraugošā iestāde un strīdu risināšana

12.1.   Jebkurš strīds jārisina sarunu ceļā. Ja strīdu nevar atrisināt sarunu ceļā, Aplikācijas lietotājam ir tiesības bez maksas risināt strīdu, iesniedzot rakstveida iesniegumu ārspustiesas strīda risinātājam: Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijai, adrese: Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010, tālrunis: 65452554, elektroniskā pasta adrese: pasts@ptac.gov.lv.

12.2.    Visi strīdi, kas rodas saistībā ar Aplikācijas izmantošanu un nevar tikt noregulēti savstarpēju pārrunu ceļā, tiks izšķirti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem Latvijas Republikas tiesā.